شیباریوم رکورد جدیدی را می شکند اما به روشی غیر قابل توجه

تراکنش‌های شیباریوم به پایین‌ترین سطح YTD رسیدند، که پیامدهای قابل‌توجهی بر قیمت نشان می‌دهد