شیبا اینو به سد غول پیکر 627 تریلیون SHIB نزدیک می شود: جزئیات

شیبا اینو به سد غول پیکر 627 تریلیون SHIB نزدیک می شود: جزئیات

صعود قیمت شیبا اینو آن را به سد غول پیکر 627 تریلیون SHIB نزدیک می کند.