علامت صعودی اصلی برای بیت کوین توسط تحلیلگر برتر مشاهده شد

تنها در یک روز بیش از 700000 آدرس BTC جدید به شبکه اضافه شد