علامت صعودی اصلی برای بیت کوین توسط تحلیلگر برتر مشاهده شد

علامت صعودی اصلی برای بیت کوین توسط تحلیلگر برتر مشاهده شد

تنها در یک روز بیش از 700000 آدرس BTC جدید به شبکه اضافه شد