قیمت XRP سیگنال اصلی صعودی را مشاهده می کند، اما باید بالاتر از این سطح باشد

XRP ممکن است برای یک روند صعودی مطابق با شاخص TD Sequential آماده شود