متحد غیرمنتظره شیبا اینو: پپه با تاییدی برجسته به قدرت می رسد

متحد غیرمنتظره شیبا اینو: پپه با تاییدی برجسته به قدرت می رسد

رینگوشی تویتسو، یک چهره قابل توجه در صندوق Unification و یکی از بازیگران کلیدی در توسعه شیبا اینو، ظاهراً از پپه، یک رقیب در حال افزایش میم کوین حمایت کرده است.