خانه » مشاور عمومی ریپل پس از اظهارات دادگاه عالی جنسلر را هدف قرار می دهد