خانه » من همسایه آلیس (ALICE) با برنامه OVER همکاری می کند، شکار جایزه را راه اندازی می کند