خانه » موسس FTX مخفیانه وجوه را از طریق Backdoor منتقل کرد: FTX Insider