میلیون ها توکن XRP از کیف پول داغ پولونیکس به سرقت رفته است

میلیون ها توکن XRP از کیف پول داغ پولونیکس به سرقت رفته است

XRP Forensics (XRPLF) یک نقض امنیتی بزرگ در Poloniex را گزارش می دهد که منجر به سرقت 3.1 میلیون XRP شده است.