نزدیک به 2 میلیارد SHIB در این هفته سوزانده شد، قیمت در پاسخ 2.36٪ افزایش یافت

نزدیک به 2 میلیارد SHIB در این هفته سوزانده شد، قیمت در پاسخ 2.36٪ افزایش یافت

مقدار زیادی از Shiba Inu سوزانده شد، قیمت در نهایت واکنش نشان داد و به سمت سبز حرکت کرد