خانه » نهنگ ها 1.6 تریلیون SHIB را تصاحب می کنند، این چیزی است که آنها را وادار به انجام این کار کرد