نویسنده «پدر پولدار پدر فقیر» «ابزاری» برای به دست آوردن آزادی مالی نامیده است.

کیوساکی، مبشر آواز بیت کوین، بینش خود را درباره به دست آوردن آزادی مالی به اشتراک می گذارد