وکیل XRP تاریخ بزرگ بعدی را در دادگاه کوین بیس برجسته می کند

تاریخ کلیدی بعدی در دعوای کوین بیس که توسط جان دیتون مشخص شد