خانه » پس از فروپاشی FTX، پایگاه کاربر پروژه های Cardano DeFi با نرخ دو رقمی افزایش می یابد