پیشنهاد اصلاح شده بیت کوین ETF ارائه شده توسط WinsdomTree

پیشنهاد اصلاح شده بیت کوین ETF ارائه شده توسط WinsdomTree

WisdomTree اصلاحیه ای را برای برنامه بیت کوین ETF خود ثبت کرده و به سایر موسسات مالی ملحق شده است.