پیشنهاد اصلاح شده بیت کوین ETF ارائه شده توسط WinsdomTree

WisdomTree اصلاحیه ای را برای برنامه بیت کوین ETF خود ثبت کرده و به سایر موسسات مالی ملحق شده است.