خانه » چارلز هاسکینسون از کاردانو به انتقاد جک دورسی از اثبات سهام پرداخته است.