خانه » Algorand در هفته 28٪ افزایش یافته است، در اینجا دو دلیل بالقوه برای افزایش وجود دارد