خانه » DOGE به سخنان ایلان ماسک پاسخ نداد و خوشبختانه در اینجا دلیل آن است