خانه » Ripple CTO بازسازی شبکه سلسیوس را به عنوان متولی مسخره می کند