Solana (SOL) با رهایی از چرخه شرور FTX 11٪ افزایش یافت

سولانا سرانجام پس از ورشکستگی FTX در سال پیش، از شر نمایندگان بد رهایی یافت