خانه » XRP به طور ناگهانی 8٪ پرش می کند، در اینجا چیزی قابل توجه در مورد این آخرین افزایش قیمت است