خانه » اگر توسعه دهندگان اقدامات امنیتی اولیه را انجام می دادند، می توانستند از هک کریپتو در سال 2022 جلوگیری کنند