خانه » صندوق تامینی به دلیل ورشکستگی FTX اکثریت وجوه خود را از دست می دهد