نه، کاردانو (ADA) Hydra نمی تواند 1 میلیون TPS را تحمل کند، توسعه دهنده می گوید

نه، کاردانو (ADA) Hydra نمی تواند 1 میلیون TPS را تحمل کند، توسعه دهنده می گوید

ماتیاس بنکورت از بنیاد کاردانو توضیح داد که ما از اولین جریان اصلی کاردانو (ADA) L2 چه انتظاری داریم و چه چیزهایی نباید داشته باشیم.