السالوادور اجباری به استفاده از بیت کوین نمی کنددر نوامبر سال 2021، السالوادور میزبان دو کنفرانس بیت کوین و تعداد زیادی بیت کوین بین المللی در این کشور بود. اکثر بیت کوین‌داران در السالوادور خوش‌بینانه به نظر می‌رسند، با این حال، برخی از این عرضه به‌عنوان «سنگین و در تضاد با اخلاق بیت‌کوین» انتقاد کرده‌اند. در حالی که ارائه انتقاد سازنده مهم است، تأیید این ادعاها به همان اندازه مهم است. اجرای ممکن است به دور از کامل باشد. با این حال، حذف این افسانه که السالوادور شهروندان خود را مجبور به استفاده از بیت کوین می کند، ضروری است.