برای امنیت بهتر، از آدرس های بیت کوین مجدد استفاده نکنید

برای امنیت بهتر، از آدرس های بیت کوین مجدد استفاده نکنیدگوش دادن به این قسمت:

در این قسمت از «بیت‌کوین، توضیح داده شده»، میزبان آرون ون ویردام و اسیورز پروووست درباره استفاده مجدد از آدرس‌های بیت‌کوین بحث می‌کنند. به طور خاص، آنها توضیح می دهند که چرا استفاده مجدد از آدرس های بیت کوین ایده بدی است.

استفاده مجدد از آدرس های بیت کوین تقریباً به سه دلیل ایده بدی است. دو مورد اول این است که به حریم خصوصی آسیب می رساند و مانع از مقاومت در برابر سانسور بیت کوین می شود. در این قسمت، Van Wirdum و Provoost به چند مثال می پردازند که چگونه چنین از دست دادن حریم خصوصی و مقاومت در برابر سانسور می تواند بر کاربران بیت کوین تأثیر منفی بگذارد.