خانه » AAX تکرار می کند که توقف برداشت ارتباطی با سرایت FTX ندارد