خانه » BlockFi شایعاتی مبنی بر اینکه اکثر دارایی های آن در FTX نگهداری می شد را رد می کند