خانه » براد شرمن، نماینده کنگره ادعا می کند که FTX با پول “قانونی را متوقف کرد”.