خانه » MAS سنگاپور می گوید FTX در این کشور فعالیت نمی کند